นครราชสีมา : คําขวัญ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ต้นไม้ประจำจังหวัด : สาธร

เลือกภาษา

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

Long live the King of Thailand

ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา

การแสดงชุดหลั่งเลือดทาบทา ปกปักษ์รักษาแผ่นดิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.)

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สกศ. ได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ชุดใหม่ นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55 ที่ผ่านมา ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 59 คน เพื่อทำหน้าที่ 1.พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 2.พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 3.พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4.ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาและ 5.ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวอีกว่าสำหรับรายชื่อ กกศ. ทั้ง 59 คน มีดังต่อไปนี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 2.เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 16คน ได้แก่ 1.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5.ปลัดกระทรวงแรงงาน 6.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 10.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11.เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12.เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 13.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 14.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 15.เลขาธิการคุรุสภา 16.ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ. สำหรับกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายอุดม พรมพันธ์ใจ 2.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2คน ได้แก่ 1.นายนภดล ทองนพเก้า 2.นายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 2คน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร 2.นายวิรัตน์ รัตตากร กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ จำนวน 2 รูป ได้แก่ 1.พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) 2.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายสมัย เจริญช่าง กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จำนวน 2คน ได้แก่ 1.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ 2.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ “กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จำนวน 30 คน ได้แก่ 1.นางพรนิภา ลิมปพะยอม ด้านการศึกษาปฐมวัย 2.นายเจริญ ทั่งทอง ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.รองศาสตราจารย์ปรีชา หงส์ไกรเลิศ ด้านการอุดมศึกษา 4.นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ด้านการอาชีวศึกษา 5.นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ด้านการศึกษาเอกชน 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ด้านการศึกษาเฉพาะทาง 7.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)ด้านการศึกษาพิเศษ 8.ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 9.นายสมนึก พิมลเสถียร ด้านการบริหารการศึกษา 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์ ด้านการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา 11.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ด้านการศาสนา 12.นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก ด้านวัฒนธรรม 13.นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ ด้านภูมิปัญญา 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ด้านนโยบายและแผน 15.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 16.นายวิชัย ตันติกุลานันท์ ด้านกฎหมาย 17.นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ 18.รองศาสตราจารย์ พันเอกเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19.นายสมบัติ อุทัยสาง ด้านการสื่อสาร 20.นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21.นายประยูร เลาหบุญญานุกูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ 22.นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ด้านการพัฒนาสังคม 23.นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ด้านอุตสาหกรรม 24.ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง ด้านการเมืองการปกครอง 25.นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ด้านสื่อสารมวลชน26.รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 27.นางสาวอวัสดา ปกมนตรี ด้านธุรกิจ 28.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ด้านการบริการ 29.นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ด้านองค์กรเอกชน และ 30.นายอาณัฐชัย รัตตกุล ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ”นายเอนก กล่าวและว่า จะได้มีการประชุมในเร็วๆ นี้ ต่อไป
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการอุดม พรมพันธ์ใจ ในการได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ อ้างอิงจาก http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Newseducation&file=view&itemId=534

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือนอกเวลา 44 เล่ม

สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือนอกเวลา 44 เล่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา 44 เล่ม โดย สพฐ.หวังใช้หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นตัวส่งเสริมความสามารถในการอ่าน และช่วยสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน สำหรับรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาทั้ง 44 เล่มนั้น ทาง สพฐ. ได้มีการจัดหนังสือให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้ รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา : ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 1. การผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอนปราบช้างตกมัน โดย กาญจนา ฐานวิเศษ 2. ดอกรักสัตว์แสนรู้ โดย กระทรวงศึกษาธิการ 3. ตามรอยไดโนเสาร์ โดย วิริยะ สิริสิงห 4. นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 1 ตอนข้าเป็นลูกคุณแม่ด้วยก็ได้ โดย หลวงสำเร็จวรรณกิจ องค์การค้าของคุรุสภา 5. นิทานอีสป โดย พระยาเมธาธิบดี 6. บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้านฉบับการ์ตูน โดย ชนประเสริฐ คินทรัตน์ 7. บ้านน้อยในฝัน โดย วรากิจ เพชรน้ำเอก 8. ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย โดย สนิท บุญฤทธิ์ 9. แมวล้านตัว โดย แวนดา ก๊อก ผู้แปล ชีวัน วิสาสะ 10.ลูกสัตว์ต่าง ๆ โดย กี่ กีรติวิทโยลาร, ขุนสรรคเวทย์ และขุนศึกษากิจพิสัณฑ์ รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 1. นกกางเขน โดย กีรติวิทโยลาร (กี่ กีรติวิทโยลาร) และ อร่าม สิทธิสาริบุตร 2. นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 3 ตอน ตื่นแต่เช้า พึ่งเท้า ไม่พึ่งรถ โดย หลวงสำเร็จวรรณกิจ 3. นิทานสุภาษิต โดย สมาชิกสามัคยาจารยสมาคม 4. นิยายดาว โดย สิงโต ปุกหุต 5. ภาพภาษิตไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ 6. เล่นสนุก เล่นแบบไทย โดย ต้อยติ่ง 7. ส้มสีม่วง โดย ดาวกระจาย 8. สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว โดย รัศมี เบื่อขุนทด 9. โสนน้อย โดย แม้นมาส ชวลิต 10. หนูหล่อกับมอมอ โดย สมนึก พานิชกิจ รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 1. ขนมแม่เอ๊ย โดย ส.พลายน้อย 2. ขวัญสงฆ์ โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง 3. ฃวดฅนอยู่หนใด โดย ชัยกร หาญไฟฟ้า 4. ความสุขของกะทิ โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ 5. ช ช้าง กับ ฅ ฅน โดย ศรัณย์ ทองปาน 6. เด็กชายมะลิวัลย์ โดย ประภัสสร เสวิกุล 7. เด็กแนว โดย อาร์ม ตั้งนิรันดร 8. เทพนิยายแอนเดอร์เสน ผู้แปล สมพร วาร์นาโด 9. บ้านเล็กในป่าใหญ่ โดย ลอร่า อิงกัลล์สไวล์เดอร์ ผู้แปล สุคนธรส 10. เรืองแสงอรุณ โดย วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 11. เส้นเลือดสีขาว โดย ณิชชารีย์ 12. อัลเฟรด โนเบล โดย สิทธา พินิจภูวดล รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 1. เจ้าน้อยฟอนเติลรอย โดย เบอร์เนต์ ฟรานเซส ฮอดจ์สัน ผู้แปล แก้วคำทิพย์ ไชย 2. ฉากญี่ปุ่น โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 3. ชีวิตทนง โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร 4. นิทานการเงิน โดย ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ 5. พ่อ: พระยาอนุมานราชธน โดย สมศรี สุกุมลนันทน์ 6. มิตรภาพต่างสายพันธุ์ โดย ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ 7. ไม่รู้เลยว่ารัก โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 8. เรไร ไลลา โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 9. แว้งที่รัก โดย ชบาบาน 10. สองแขนที่กอดโลก โดย วินทร์ เลียววาริณ 11. เสาหินแห่งกาลเวลา โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และคนอื่นๆ 12. หน้าต่างบานแรก โดย กฤษณา อโศกสิน ที่มาจาก http://education.kapook.com/view26790.html

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2555 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-20 เม.ย 2555 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค รับสมัคร 11-20 เม.ย 2555 ทาง Website: www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร 11-24 เม.ย 2555 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 12-25 เม.ย 2555 ทาง Website: www.cuas.or.th ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-27 เม.ย 2555 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 29-30 เม.ย 2555 ทาง Website: www.cuas.or.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9 พ.ค 2555 ทาง Website: www.cuas.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-16 พ.ค 2555 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 21 พ.ค 2555 ทาง Website: www.cuas.or.th ที่มาจาก http://www.cuas.or.th/calendar.html

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

อ้างอิงจากhttp://www.opm.go.th/opminter/contentweb/Bejaratana_Rajasuda/doc/9april_holiday.pdf
8-10 เมษายน 2555 แต่งกายไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสา 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการ จังหวัดนครราชสีมาจัดที่ วัดสุทธจินดา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ข้าราชการชุดเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ ถวายดอกไม้จันทน์ เวลา 22.00 น. ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เผาดอกไม้จันทน์ 31 มี.ค.255 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2554 ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ เป็นสมเด็จพระปิตุลาธิราช และเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ ผู้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานพระ ศพไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเป็นลำดับมา บัดนี้ ถึงวาระที่ จะได้พระราชทานเพลิงพระศพเป็นอวสานแห่งการพระราชกุศล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีขึ้น ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอพระองค์นั้น ทรงพระเกียรติคุณ เป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน นานัปการ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ขึ้น โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสัปตปฎลเศวตฉัตร กางกั้นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเพิ่มเติมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2555 เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มี.ค. 2555 ใน ช่วงเช้าที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ผู้นำเหล่าทัพ และคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกซ้อม ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เฝ้าชมริ้วขบวนพระอิสริยยศเต็มสองข้างทาง โดยการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่นดี นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังซ้อมริ้วขบวนว่า การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งถึงการซ้อมริ้วขบวนว่า มีความเรียบร้อยดี ส่วนการจัดสร้างพระเมรุนั้น ทรงรับสั่งว่า กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุทั้งด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ได้สวยงามมาก และทรงห่วงใยเรื่องของการสืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย ที่ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุ ถือเป็นงานฝีมือศิลปกรรมชั้นสูง พระองค์จึงทรงเป็นห่วงอยากให้มีการสืบทอด และอยากจะให้มีผู้ที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้มากขึ้น ในส่วนของกรมศิลปากร ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีภาพพระเมรุ อาคารประกอบพระเมรุ เครื่องประกอบพระเมรุ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของช่างไทยที่เป็นงานฝีมือ ที่เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ก็จะทำให้มีนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ในวิชาแขนงนี้มากขึ้นด้วย นางสุกุมล กล่าวต่อไปว่า สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ยังได้กำหนดการฝึกซ้อมการแสดงหนังใหญ่ – โขน เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ โรงละครแห่งชาติ โดยในวันที่ 2 เม.ย. เวลา 09.00 น. มีพิธีบูชาครู เวลา 10.00 น. การแสดงหนังใหญ่ชุดเบิกหน้าพระและเบิกโรงจับลิงหัวค่ำ การแสดงโขนชุด สีดาหาย (สูรปะนักขาหึง) การแสดงโขนชุด ปราบพญาขร พญาฑูษณ์ การแสดงโขนชุด ตามกวาง เวลา 13.30 น. การแสดงโขนชุด ระบำวานรพงศ์ การแสดงโขนชุด พิเภษณ์ถูกขับ – สวามิภักดิ์ การแสดงโขนชุด จองถนน การแสดงโขนชุด ศุกะ สารัณ ปลอมพล รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วันที่ 3 เม.ย.เวลา 09.00 น. การแสดงโขนชุด องคตสื่อสาร การแสดงโขนชุด ศึกนาคบาศ การแสดงโขนชุดระบำอสุรพงศ์ การแสดงโขนชุด ศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ทัพสิบขุนสิบรถ การแสดงโขนชุด พระรามคืนนคร วันที่ 4 เม.ย.เวลา 09.00 น. การแสดงโขนชุด นางลอย (แสดงหน้าพระเมรุ) วันที่ 5-8 เม.ย. เวลา 17.00 น. ซ้อมที่เวทีหนังใหญ่ - โขน (เวทีจริง) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเมื่อมีการซ้อมทุกครั้ง สำนักการสังคีตจะดูความพร้อมและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมต่อไป. น.ส.สุธิตา แสนสวาท ประชาชนที่เดินทางมารับชมการซ้อมริ้วขบวน กล่าวว่า เดินทางออกจากบ้านย่านดอนเมืองตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อมาเฝ้ารอชมริ้วขบวนพระอิสระยศ และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นสิ่งสวยงามในรูปแบบงานพระราชพิธีแบบนี้ ซึ่งตนมีความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเห็นการซ้อมใหญ่ครั้งนี้ด้วยตัวเอง ขณะ ที่นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมนีรายหนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นพระราชพิธีอันทรงเกียรติ โดยริ้วขบวนมีความสวยงามอย่างมาก ซึ่งตนก็ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้ด้วย อ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/royal/19911

จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ 10-11 เม.ย.นี้

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ ป.6 ม.3 และ ม.6 วันที่ 10-11 เม.ย.นี้ ให้ นร.ที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ได้มาสอบตามกำหนด เพื่อนำคะแนนไปใช้สอบเข้าเรียนต่อได้ ประกาศผล ป.6 ม.3 วันที่ 28 เม.ย. ส่วน ม.6 ประกาศ 15 เม.ย. ระบุ นร.ต้องสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทาง EMS พร้อมเสียค่าสมัครสอบชุดละ 100 บาท รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555, O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 และ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 แต่เนื่องจากนักเรียนบางรายเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาดังกล่าว แต่นักเรียนบางรายมีความจำเป็นที่ต้องใช้ผลสอบ O-Net เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ที่จะนำคะแนน O-NET ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างจริงจัง และเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ แอดมิชชั่นส์ อย่างไรก็ตาม ทาง สพฐ.ได้ประสานขอให้ สทศ. พิจารณาจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน ดังนั้น สทศ.จึงกำหนดให้มีการจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่เกิด เหตุสุดวิสัยในวันสอบ โดยกำหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวต่อว่า (1. เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2. เป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 (3. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 (4. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด และ (5. เป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจาก โรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 30 มีนาคมถึง 3 เมษายนนี้ โดยจะต้องสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือหากส่งเอกสารทางไปรศนีย์จะต้องส่งแบบ EMS เท่านั้น และชำระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย เสียค่าสมัครสอบชุดละ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 เมษายนเป็นต้นไป สำหรับวันสอบ O-NET ป.6 และเทียบเท่า วันที่ 10 เมษายน 2555 O-NET ม.3 และเทียบเท่า วันที่ 10-11 เมษายน 2555 O-NET ม.6 และเทียบเท่า วันที่ 10-11 เมษายน 2555 ประกาศผล ป.6 และ ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555 และ ม.6 ประกาศผลสอบวันที่ 15 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สทศ.ได้กำหนดสถานที่สอบ 5 สนาม ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา อ้างอิงจากhttp://www.kruthai.info/view.php?article_id=376

การเปิดและปิดสถานศึกษาปีการศึกษา 2555

กำหนดการเปิดปิดสถานศึกษา 2555
อ้างอิงจาก และดูเอกสารที่ http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf