นครราชสีมา : คําขวัญ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ต้นไม้ประจำจังหวัด : สาธร

เลือกภาษา

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

Long live the King of Thailand

ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา

การแสดงชุดหลั่งเลือดทาบทา ปกปักษ์รักษาแผ่นดิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุดจากก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/ว๒๒ลว.๒๘ธันวาคม๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

ก.ค.ศ.มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชกดารครูและบุึคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมจึงทำให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงด้วย การเทียบประสบการณ์จึงเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๓ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ พอสรุปได้ดังนี้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี(ปริญญาตรี) และ ๒ ปี(ปริญญาโท) ฯ อ.๑ ๖ ปี หรือ อ.๒ ระดับ ๖ ฯลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งรองผอ. ๑ ปี ฯลฯ อ่านเอกสารเพิ่มเติมที่ http://203.146.15.33/webtcs/files/v22-54.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น