นครราชสีมา : คําขวัญ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ต้นไม้ประจำจังหวัด : สาธร

เลือกภาษา

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

Long live the King of Thailand

ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา

การแสดงชุดหลั่งเลือดทาบทา ปกปักษ์รักษาแผ่นดิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สพม.31 จัดประชุมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA )

สพม.31 จัดประชุมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA ) นางอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม โครงการความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. ในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ( Programme for International Student Assessment ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยอายุ 15 ปี มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิต อันเนื่องมาจากการสะสมสาระความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงมีแนวความคิดกว้างขวางขึ้น การประเมินมุ่งการประเมินสมรรถนะนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการประเมินความรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยมีการประเมินต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี แต่ละครั้งจะประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 4 ครั้ง คือเมื่อปี พ.ศ. 2543 ,2546 , 2549, 2552 สำหรับปี พ.ศ. 2555 เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีการประเมินผล PISA ในเดือนสิงหาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสำคัญและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่โรงเรียนในสังกัดจะต้องเห็นความสำคัญและรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสอบ PISA และเข้าสู่การประเมินผล PISA ด้วยความมั่นใจ สพฐ.จึงได้มอบหมายให้ สพม.31 จัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสอบ PISA รวมทั้งมีความตระหนักและเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูให้เข้าใจข้อสอบตามแนว PISA สามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ตลอดจนกระตุ้นให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีสมรรถนะการอ่านที่สูงขึ้น มีกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ จำนวน 700 คน อ้างอิงจาก http://www.mattayom31.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:31-pisa-&catid=4:2011-02-15-11-28-47

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น