นครราชสีมา : คําขวัญ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ต้นไม้ประจำจังหวัด : สาธร

เลือกภาษา

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

Long live the King of Thailand

ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา

การแสดงชุดหลั่งเลือดทาบทา ปกปักษ์รักษาแผ่นดิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย สพม. เขต 31 ครั้งที่ 1/2554 HOT!!!!

ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย สพม. เขต 31 ครั้งที่ 1/2554
สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31(นครราชสีมา)
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2554

1.สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี) และขั้น 8,700 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)จำนวน 15 อัตรา
1)วิชาเอกภาษาไทย,2)วิชาเอกภาษาอังกฤษ,3)วิชาเอกภาษาจีน,4)วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น,
5)วิชาเอกคณิตศาสตร์,6)วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป,7)วิชาเอกชีววิทยา,8)วิชาเอกฟิสิกส์,
9)วิชาเอกเคมี,10)วิชาเอกสังคมศึกษา,11)วิชาเอกพลศึกษา,12)วิชาเอกนาฏศิลป์,
13)วิชาเอกดนตรีศึกษา,14)วิชาเอกศิลปศึกษา,15)วิชาเอกคอมพิวเตอร์

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.3 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือก่อนวันครบกำหนดการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
4 – 10 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ถนนถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถใช้หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย เป็นหลักฐานแทนปริญญาบัตรเพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ ทั้งนี้ จะต้องนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสาเร็จการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย มาแสดงในวันบรรจุและแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
4.6 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบแข่งขัน (ยังไม่หมดอายุ)
4.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา
4.9 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
4.10 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้สอบแข่งขันได้
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนาม
สำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกแผ่น

5. การยื่นใบสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 4
5.2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันได้
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. ค่าธรรมเนียมสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
6.2 เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ในวันที่ 17 เมษายน 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และทางเว็บไซต์ http://www.mattayom31.go.th

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
25-26 เมษายน 2554 ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 150 คะแนน
27 เมษายน 2554 ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน
28 เมษายน 2554 ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 50 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ

10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และทางเว็บไซต์ www.mattayom31.go.th การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mattayom31.go.th/images/stories/test/announce2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น